Herlevend Anabaptisme in Nederland

"Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus." 1 Kor. 11:3

Het hoofdschap

God heeft in de schepping een orde van gezag ingesteld. Wij noemen dit het hoofdschap. Het Bijbelgedeelte 1 Korinthe 11:2-16 gaat hier uitvoerig op in.

Nadat Paulus de Korintiërs in vers 2 heeft geroemd, komen wij aan bij vers 3. Paulus begint daar met het verwoorden van de kern van het geheel: de orde van gezag dat is ingesteld door God.

1. Christus is het Hoofd van de man
2. De man is het hoofd van de vrouw
3. God is het Hoofd van Christus

Dit is de door God ingestelde orde van gezag. Zeggen dat één van deze hoofden geen gezag heeft over diegene waarover deze is gesteld, is aangeven dat deze instelling van orde en gezag van God niet klopt. Opvallend in dit vers is dat Paulus niet begint God -> Christus, maar daarmee juist eindigt. Wat wij hierin dan ook zien, is dat Paulus deze orde van gezag (en de instelling die daaruit volgt) opbouwt vanuit en richt is op Christus. Christus is het Beginpunt en het Eindpunt!

De God van de Bijbel is een Drieenig God, en elk Persoon van de Godheid is gelijkwaardig. Toch heeft God een orde van gezag gemaakt in Zichzelf. Niet dat de Eén minder waard is dan de Ander, maar de taken van elk Persoon binnen de Godheid is anders. De Heere Jezus wordt ook Christus genoemd in ons vers, en niet Jezus. Christus is de Messias, de Middelaar. Degene die verzoening heeft gebracht tussen God de Vader en de mens. Een gelovige denkt niet dat de Vader meer is dan Christus, of dat Christus meer is dan de Heilige Geest. Echter, God heeft wel een orde van gezag gemaakt in Zichzelf, en deze orde van gezag heeft Hij ook ingesteld in Zijn schepping. In de schepping van de mens, welke is de man en de vrouw. Is de man meer waard dan de vrouw? Nee. Zijn de man en de vrouw totaal andere wezens? Nee. Maar, een ieder heeft zijn of haar eigen taak gekregen van God. God heeft in Zijn wijsheid besloten een orde van gezag in Zichzelf in te stellen, en zo ook een orde van gezag tussen de twee mensen die Hij geschapen heeft.

Een Bijbels gegeven is om God te zien zoals Hij is, en Hem te dienen zoals Hij gediend wil worden. Het zit in de natuur van de mens, dat dit hem of haar gelukkig maakt. Doet een mens dat niet, dan zal deze geen geluk (in God) ervaren. Zalig (gelukkig) zijn in het diepst van iemands wezen is dan ook iets dat onbekend is voor diegene die God niet dient (Mat. 5). Hetzelfde geldt ook voor de orde van gezag in de mens. De man en de vrouw doen er goed aan om ieder zijn plek met vreugde in te nemen, en daar ook zo naar te leven. Dit zal de meeste vreugde geven voor een ieder.

Wanneer door mensen gesproken wordt over de orde van gezag, dan wordt voornamelijk benoemd dat de man het hoofd is van de vrouw. Maar laten we eerst eens kijken naar het feit (zoals Paulus dat ook doet) dat God het Hoofd is van Christus. Deze verhouding is namelijk het voorbeeld voor de man, omdat Christus als Hoofd over hem is gesteld. Ook is deze verhouding een voorbeeld voor de vrouw, omdat de man als hoofd over haar is gesteld.

Jezus de Christus

Hoewel in Johannes 5:18 staat dat Jezus Zichzelf gelijk maakt aan God, zegt Hij in Johannes 14:28 dat de Vader meerder is dan Hem. Dit is doelend op Zijn mens zijn. Want Zijn staat, Zijn positie zou veel voortreffelijker en heerlijker zijn bij de Vader, dan hier op aarde. Christus is echter gekomen naar de wereld om een taak te volbrengen, een taak die vast ligt in de wil van God de Vader.

Jezus zegt in Johannes 14:11-14 : “Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.”

Christus doet alles om de Vader te verheerlijken, en Hem de eer te geven. Hij kijkt niet naar Zichzelf. Nee, Hij heeft zichzelf opgeofferd voor de verheerlijking van de Vader en de redding van zondaren. Christus zegt dan ook, als je ook maar iets wilt hebben waarmee de Vader wordt verheerlijkt, dan zal Ik je dat geven. Dat is Christus onderdanig zijn aan God.

Wat gebeurt er met God de Vader vanwege deze onderdanigheid van Christus, vanwege deze instelling van orde van gezag? God de Vader wordt verheerlijkt, en Christus gaat heen tot de Vader om eeuwig bij Hem te zijn, en Hem reine mensen te brengen die God prijzen voor wie Hij is.

De man

Hoe zal dit voorbeeld vertaald moeten worden naar de orde van gezag, dat Christus het Hoofd is van de man? Dat de man doet de wil van Christus, en luistert en leeft naar Zijn Woord. Hij zorgt ervoor dat Christus bekend wordt gemaakt, Zijn Woord wordt verkondigd, en dat Hij wordt verhoogd. En door die verheerlijking van Christus wordt God de Vader op Zijn beurt weer verheerlijkt.

Wat gebeurt er met Christus vanwege deze onderdanigheid van de man, vanwege deze instelling van orde van gezag? Christus wordt verheerlijkt en alom geprezen, en de man wordt opgenomen door Christus om voor eeuwig met Hem samen te zijn, samen bij de Vader. En het is vanuit geloof, en vanuit liefde dat die man dat doet.

De vrouw

Hoe zal dit voorbeeld vertaald moeten worden naar de orde van gezag, dat de man het hoofd is van de vrouw? Ja, de man is ook een mens zoals de vrouw, en geen godheid. Maar dat is ook niet de vraag. De vraagstelling is gericht op het hoofdschap, en dat heeft de man wel van God gekregen. Wanneer wij kijken naar de orde van gezag dat de man het hoofd is van de vrouw en dat naar de praktijk vertalen, dan leidt de vrouw een leven van dienstbaarheid en eerbaarheid 1 Petr. 3:1-6 1 Tim. 2:9-15 . Een wedergeboren vrouw beseft en belijdt (dat de Bijbel leert) dat de vrouw uit de man is gemaakt Gen. 2:21-23 1 Kor. 11:8 - gemaakt om een hulp te zijn voor de man Gen. 2:20 1 Kor. 11:9 - en ook de heerlijkheid is van de man 1 Kor. 1:7 . Zij leeft daarom een leven van liefde, gericht op de man, ten behoeve van de man Ef. 5:22-24 Kol. 3:18 .

Wat gebeurt er met de man vanwege deze liefdevolle, onderdanige en dienstbare houding van de vrouw, vanwege deze instelling van orde van gezag? Let op: mannen zullen worden gewonnen voor Christus zonder een woord gesproken te hebben 1 Pet. 3:1 vanwege deze levenswandel van de vrouw 1 Pet. 3:2-6 ! Mannen zullen tot bekering komen en hun verantwoordelijkheden oppakken. En als deze houding van die vrouw zo’n invloed heeft op een ongelovige man, hoeveel te meer invloed heeft die vrouw dan op een gelovige man? Hierdoor zal Christus op Zijn beurt door de man worden geprezen en verhoogd, en zowel de man als ook de vrouw worden opgenomen door Christus om voor eeuwig samen met Hem te zijn, samen bij de Vader. En het is vanuit geloof, en vanuit liefde dat die vrouw dat doet.

Het uiteindelijke doel

Het uiteindelijke doel van de instelling van het hoofdschap is dat zowel de man als de vrouw worden gewonnen, en geleid tot Christus. Degene die zondaren heeft vrijgekocht door Zijn bloed. Zodat zij samen tot God de Vader mogen gaan, en voor eeuwig mogen genieten van Zijn orde en rust, en dat zowel de man als de vrouw samen met de engelen God de lof zullen toezingen.