Herlevend Anabaptisme in Nederland

"En nu, geef mij dit gebergte ..." Jozua 14:12

Wat is Anabaptisme?

Anabaptisme is niet een denominatie, maar een algemene aanduiding die geldt voor Mennonieten, Amish, Hutterieten, en de Brethren kerken. Het wordt getypeerd door bestudering en standvastheid aan het Woord van God zoals uiteengelegd in de Bijbel, zelfs waar dat tegen de omringende cultuur ingaat, en leidt tot bespotterij, straffen of de dood.

Anabaptisme is een geloof dat werkt. Anabaptisme betekent ‘herbaptisme’, en heeft bestaan sinds de tijd van Christus - zie Marcus 1:8 aangaande het dopen door Johannes vlak voordat Christus verschijnt, of na Zijn triomf over de dood in Handelingen hoofdstuk 19 als Paul de Efeziërs vindt en vertelt over de Heilige Geest.

"geloof zonder de werken (is) dood" Jakobus 2:26

Maar, er is toch maar één doop?

"Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; Eén Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen." Efeze 4:4-6

Je kunt in de ware betekenis van het woord niet meer dan éénmaal gedoopt zijn; wat zou er immers nog zijn om te vergeven bij een tweede offerande van uw leven? Als u eenmaal uw leven aan God hebt gewijd, uw zonden hebt beleden en God om vergiffenis gevraagd, dan hebt u door de genade en barmhartigheid van God, met uw geloof in Jezus Christus vergiffenis gekocht voor al uw overtredingen. Maar als u niets wist, toen u werd gedoopt, daar u kind was, of, zoals de Efeziërs die Paulus tegenkwam, totaal onwetend was over het Woord van God, dan had geen besprekeling met water u kunnen redden, en dan kom je tot de conclusie dat je nog steeds met Christus sterven moet.

"Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden." Romeinen 6:3,4

Dus ja, er is één doop; de doop die u ondergaat wanneer u gelooft in Jezus Christus, en sterft en begraven wordt met Christus door de doop; het dopen dat van u een nieuw mens maakt.

Anabaptisme is meer dan wederdopen

Anabaptisme leefde op tijdens de Reformatie, toen de Bijbel werd vertaald naar alledaagse talen en dus eindelijk rechtstreeks kon worden bestudeerd door vele mensen. Bijbelstudie groepen werden (illegaal) opgezet en mensen trachtten dichten bij het Woord van God te komen met hun leven, opdat hun leven een aangenaam offer zou zijn aan de Heere. Op wederdopen stond de doodstraf, en aangezien deze Anabaptisten, getrouw aan het Woord van God, niet logen, konden premiejagers simpelweg vragen “Bent u Anabaptist?”, en met iedere “Ja” ook een hoofd meenemen.

"En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden." II Timotëus 3:12

Anabaptisten streven naar een oprecht leven, met Christus centraal, dat gekenmerkt wordt door goede werken, vergiffenis, verdraagzaamheid en boven al liefde. Als Anabaptisten lezen wij in de Bijbel dat we niet moeten leven voor de dingen van deze wereld, maar voor de schat die we in het Koninkrijk van Chistus vergaderen. Daarom zullen wij geen rijkdom vergaren, noch aanzien van wereldse mensen zoeken, noch eer voor onszelf; alles wat we doen, doen we voor Christus Jezus die stierf zodat wij vrij mogen zijn.

Waarom deze website?

Wij willen graag de Anabaptisten van Nederland bijeen brengen en zichtbaar maken, zodat zoekenden hier ook ondersteuning hebben, en zo de Heere wil, dat we een banier hebben van het Koninkrijk der Hemelen hier in Nederland. Isaiah 11:12

Het is maar al te gemakkelijk om in de alom aanwezige valstrikken van de duivel te vallen, en onszelf zo hoog aan te zien dat we blind worden voor onze eigen zondige gedachten, woorden en daden, waar ons lichaam vanzelf naar neigt als we niet opletten. Het zou genoeg zijn om te wanhopen, ware het niet dat de Heere ons zijn liefde en genade iedere dag toont.

We hopen dat u hier iets inspirerend vindt, en dat allen die zich geroepen voelen, zich ook welkom voelen. Het is voor het eerst in bijna 300 jaar dat er in Nederland een Anabaptistische kerk is. We bidden op God’s zegen, dat de kerk hier als lichaam, aangestuurd door Christus als hoofd, God zal kunnen verheerlijken onder de mensen.